STATUTPOLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KÓZPostanowienia ogólne

§ l

 1. Polski Związek Hodowców Kóz z siedzibą w Nowym Sączu, zwany dalej Związkiem jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją osób fizycznych i prawnych.

 2. Stowarzyszenie działać będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach .

 3. Związek posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 3

 1. Związek ma swoją siedzibę w Nowym Sączu

 2. Związek zostaje powołany na czas nieokreślony.

 3. Związek swoją działalnością obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może tworzyć oddziały regionalne oraz prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 4. Związek może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

 5. Związek może pozostawać członkiem innych organizacji – krajowych
  i międzynarodowych – na zasadach pełnej autonomii.

 6. Związek może przystępować do:

  1. Federacji, zrzeszeń, stowarzyszeń zootechnicznych i rolniczych na terenie kraju zgodnie z ich statutami.

  2. Międzynarodowych organizacji hodowców i towarzystw zootechniczno-rolniczych z zachowaniem obowiązujących polskich przepisów prawnych

 

§ 4

 

 1. (skreślony).

 2. Związek może używać wyróżniających je znaków graficznych i innych symboli.

 3. Związek może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych
  z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 4. Związek może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

   Cele i zadania Związku

§ 5

 1. Podstawowym zadaniem Związku jest reprezentowanie interesów i obrona praw członków Związku

 2. Prowadzenie ksiąg i rejestrów hodowlanych kóz, a w razie potrzeby również dla owiec.

 3. Działalność zmierzająca do rozwoju i doskonalenia hodowli kóz w kraju.

 4. Podejmowanie działań związanych z hodowlą kóz, produkcją mleka i przetwórstwem mięsnym

 5. Tworzenie programów hodowlanych dotyczących kóz i ich realizacja.

 6. Reprezentowanie Polskiej Hodowli Kóz na arenie międzynarodowej.

 7. Związek może również świadczyć pomoc swoim członkom w organizacji zbytu zwierząt hodowlanych a w razie potrzeby także użytkowych, zaopatrzenia w środki produkcji oraz zbytu lub przetwórstwa produktów zwierzęcych.

 8. Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli kóz.

 9. Związek może prowadzić działalności gospodarczą związaną z hodowlą kóz i produkcją mleka oraz mięsa samodzielnie lub poprzez spółki prawa handlowego.

§ 6

Cel Związku będzie realizowany poprzez:

 1. Reprezentowanie interesów hodowców kóz wobec władz, instytucji oraz różnych organizacji.

 2. Udział w organizowaniu i realizacji krajowych lub regionalnych programów hodowlanych.

 3. Popularyzowanie pracy hodowlanej przez udział w organizowaniu wystaw i pokazów kóz.

 4. Prowadzenie doradztwa z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej.

 5. Prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów itp.)

 6. Prowadzenie działalności badawczej.

 7. Działalność promocyjną i informacyjną.

 8. Organizację konferencji, wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, wystaw.

 9. Współudział w organizacji zaopatrzenia członków Związku w zwierzęta hodowlane, sprzęt zootechniczny, pasze przemysłowe i inne specjalistyczne środki produkcji.

 10. Wspieranie w rozwoju oceny wartości użytkowej i hodowlanej kóz.

 11. Promowanie na różne sposoby wszelkiego rodzaju produktów z mleka koziego i owczego.

 12. Promowanie na różne sposoby wszelkiego rodzaju produktów z mięsa koziego i owczego, oraz wyrobów skórzanych.

 13. Współdziałanie z instytucjami i służbami pracującymi na rzecz rolnictwa oraz placówkami naukowymi, w tym także zagranicznymi.

 14. Realizację zadań z zakresu programu hodowlanego, oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz rejestrów hodowlanych dla kóz.

 15. Organizację pomocy dla członków Związku dotkniętych wypadkami losowymi, jeżeli na ten cel będą gromadzone środki finansowe.

 16. Organizowanie oraz nadzorowanie Funduszu wzajemnej Pomocy

 17. Współpraca z Fundacjami krajowymi i zagranicznymi świadczącymi pomoc na rzecz rolnictwa w tym w szczególności na rzecz hodowli kóz.

 18. Podejmowanie innych działań zmierzających do poprawy warunków produkcji i hodowli kóz.

 19. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności statutowej podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 20. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

 21. Przychód z odpłatnej działalności statutowej służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków

   

§ 7

 1. Związek może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.

 2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 3. Związek może podejmować wspólne przedsięwzięcia gospodarcze także z instytucjami lub organizacjami społecznymi pracującymi na rzecz rolnictwa, we wszystkich formach prawnych. Może tworzyć z tymi organizacjami spółki prawa handlowego i cywilnego.

 4. Związek może podejmować wspólne przedsięwzięcia gospodarcze z podmiotami zagranicznymi.Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8

 1. Członkiem Związku może zostać osoba fizyczna i prawna.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Związek.

 3. Członkowie Związku dzielą się na :

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , która :

a) zaakceptuje zasady zawarte w Statucie Związku, cele i program Związku,

b) wypełni i podpisze deklarację członkowską,

c) opłaci składkę członkowską,

d) jest bezpośrednio lub pośrednio związana z hodowlą kóz.

5.Członkiem zwyczajnym może być także osoba będąca cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych . Przepisy ust. 4 pkt a-d) stosuje się odpowiednio.

  1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna , której siedziba mieści się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , zainteresowana działalnością Związku , która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową , intelektualną lub rzeczową . Osoba prawna działa w Związku przez swojego przedstawiciela.

  2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.§ 9

Prawa członków Związku

 1. Członek zwyczajny ma prawo do :

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku.

b) współdecydowania o sprawach Związku w zakresie określonym przez Statut

c) udziału w Walnym Zgromadzeniu.

d) zgłaszania projektów uchwał .

e) oceny działalności Związku i jego Zarządu oraz zgłaszanie wniosków dotyczących tej działalności.

f) wglądu w sprawozdania, bilanse, protokoły i rejestry.

g) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Związku.

 1. Członkowie Związku za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Związku mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Związku pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub pieniężną.

 2. Członek wspierający z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego posiada obowiązku wymienione w ust. 1 pkt b, d-g). Członek wspierający może brać udział w posiedzeniach statutowych władz Związku z głosem doradczym.

§ 10

Obowiązki członków Związku

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających Związku należy :

a) przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku.

b) czynne uczestnictwo w pracach Związku i realizacji jego zadań statutowych.

c) realizacja aktualnych programów hodowlanych kóz prowadzonych przez Związek.

d) płacenie ustalonych składek członkowskich.

e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.

f) troska o rozwój Związku i działanie na jego rzecz.

g) dbanie o mienie i dobre imię Związku.

§ 11

Ustanie członkostwa

1. Członkostwo ustaje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

b) śmierci członka

c) nie płacenia składek przez okres co najmniej 1 roku

c) wyłączenia na mocy uchwały Zarządu w przypadku działania na szkodę Związku.

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.Władze Związku

§ 12

 1. Władzami Związku są:

  1. Walne Zgromadzenie

  2. Komisja Rewizyjna

  3. Zarząd Związku

 2. Kompetencje i zasady działania władz określa Statut oraz w razie potrzeby odpowiednie regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie

 3. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

 4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz
  w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Związku, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru (minimum jeden) w danym roku kalendarzowym. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 5. Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 4 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

 6. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 13

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie.

 2. Członek Walnego Zgromadzenia ma jeden głos.

 3. W przypadku przekroczenia liczby 100 członków, bądź z uwagi na rozległość terenu działania Związku najwyższą władzą może być Walne Zebranie Delegatów.

 4. Delegatów wybiera się w proporcji jeden delegat na 5 do 30 członków w zależności od liczby ogólnej członków Związku.

 5. Decyzję w sprawie zastosowania punktu 3 podejmuje Zarząd.

 6. Sprawy związane z organizacją wyboru delegatów zleca się Zarządowi.

 7. Kadencja delegatów trwa 4 lata

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku,

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek:

  1. Komisji Rewizyjnej

  2. 20 % członków Związku

 3. Termin Zgromadzenia należy wyznaczyć nie później niż 8 tygodni od daty złożenia wniosku.

 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej, na stronie internetowej, lub w inny skuteczny sposób, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem obrad.

 5. Członkowie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez wyznaczonego na piśmie pełnomocnika.

 6. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym; w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.§ 15

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

 1. Ustalanie kierunków i zakresu działania Związku

 2. Uchwalanie Statutu oraz jego zmian.

 3. Wybór i odwołanie: Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, jeżeli Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

 4. Ustalanie sposobu konstytuowania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Wybór Delegatów na Walny Zjazd Federacji, której Związek jest członkiem – jeżeli jest.

 6. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności, zatwierdzanie planów rzeczowych i finansowych oraz ustalanie składek członkowskich.

 7. Coroczna ocena działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 8. Uchwalanie regulaminów działania Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 9. Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań od decyzji Zarządu.

 10. Ustalanie wysokości i sposobu pobierania składek członkowskich.

 11. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do zrzeszeń związkowych lub innych organizacji oraz rezygnacji z przynależności do nich. W razie potrzeby w powyższych sprawach Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do podjęcia stosownych decyzji. Zarząd ma obowiązek powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o podjętej decyzji.

 12. Decyzje o podejmowaniu lub zaniechaniu działalności gospodarczej.

 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów

 14. Do podjęcia uchwały w sprawie odwołania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych członków

§ 16

Zarząd Związku

 1. Zarząd Związku składa się z 1-7osób.

 2. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd stanowi: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz członkowie.

§ 17

Obowiązki Zarządu

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

 2. Składanie sprawozdań z działalności Związku na Walnym Zgromadzeniu, udzielanie informacji i wyjaśnień Komisji Rewizyjnej.

 3. Kierowanie bieżącą działalnością w tym działalnością gospodarczą.

 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.

 5. Zatrudnianie pracowników okresowych lub stałych.

 6. Opracowanie projektów wewnętrznej organizacji Związku i projektów regulaminów.

 7. Organizowanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

 8. Podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członka oraz innych spraw dotyczących członków.

 9. Powoływanie organów doradczych.

 10. Przyznawanie wyróżnień, pochwał , dyplomów , nagród.

 11. Powiadamianie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu.

 12. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku trwałego, w tym także nieruchomości.

 13. Powoływanie Krajowej Rady Hodowlanej oraz poszczególnych Komisji Hodowlanych.

 14. Ustalanie cenników i opłat za czynności dokonywane w ramach realizacji celów i zadań statutowych.

 15. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek Prezesa Zarządu co najmniej raz na kwartał.

 16. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
  W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

 17. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
  w związku z pełnioną funkcją.

 18. Szczegóły funkcjonowania Zarządu mogą zostać uregulowane w regulaminie przyjmowanym przez Zarząd w drodze uchwały.

   

§ 18

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych
  i niemajątkowych Związku, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Związku uprawniony jest Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 2. W stosunkach między członkami Zarządu a Związkiem, Związek reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

 3. Zarząd Związku uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

§ 19

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w odniesieniu do całokształtu działalności Związku i jego Zarządu, w tym także działalności gospodarczej.

 2. Komisja składa sprawozdania ze swoich prac na Walnym Zgromadzeniu i przedstawia wnioski w sprawie działalności statutowej oraz udzielenia Zarządowi absolutorium.

 3. Komisja Rewizyjna składa się z 1-3 członków.

 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu oraz członkowie odpowiedzialni za działalność gospodarczą.

 5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego;

 6. Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej raz w roku, obowiązkowo przed każdym Walnym Zgromadzeniem

 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 8. Komisja ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Związku, żądać wyjaśnień od Zarządu i członków Związku, zasięgać opinii członków oraz korzystać z opinii rzeczoznawców.

Majątek i fundusze Związku

§ 20

 1. Majątek i fundusze Związku stanowią:

  1. składki członkowskie

  2. darowizny, spadki i zapisy

  3. dochody z działalności gospodarczej

  4. wpłaty ofiarodawców publicznych, osób prawnych i fizycznych,

  5. nieruchomości i ruchomości

  6. Inne wpływy związane z działalnością statutową Związku oraz dotacje.

 2. Wysokość wpisowego i podstawowej składki członkowskiej określa uchwała Walnego Zgromadzenia

 3. Fundusze, o których mowa w pkt l mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań statutowych i nie można przeznaczyć ich do podziału między członków.§ 21

Gospodarka finansowa jest jawna dla wszystkich członków Związku.

Zmiana statutu

§ 22

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – § 14 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

 2. Zarząd Związku zobowiązany jest zgłosić uchwałę o zmianie Statutu do właściwego Sądu Rejestrowego załączając protokół z Walnego Zgromadzenia.

Postanowienia końcowe

§ 23

 1. W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Związku, może zostać utworzone przez Zarząd Biuro Związku.

 2. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania.

 3. Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd Dyrektora Biura.§ 24

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na zwyczajnym lub specjalnie w tym celu zwołanym posiedzeniu.

 2. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy co najmniej 50 % frekwencji. - § 14 ust. 6 stosuje się odpowiednio. Uchwałę zgłasza się do Sądu Rejestrowego.

 3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać następujące postanowienia:

  1. wyznaczenie Komisji Likwidacyjnej, która przejmie prawa i obowiązki Zarządu do czasu zakończenia likwidacji.

  2. określenie terminu zakończenia likwidacji,

  3. określenie przeznaczenia majątku Związku.

 4. Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie do Komisji Rewizyjnej i po uzyskaniu akceptacji tego sprawozdania składa wniosek o wykreślenie Związku z rejestru.

§ 25

W przypadku rozwiązania Związku przez Sąd, zarządza on jego likwidację i wyznacza likwidatora.Statut niniejszy uchwalono na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 14 luty 2019 r. i zmieniono na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu dnia 11-04-2019 r. w zakresie §4 ust. 1.